طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد